Producent wyrobów z mosiądzu : klamek, karniszy, kołatek, pochwytów, akcesorii meblowych
home
>

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do odwiedzenia siedziby firmy, zlokalizowanej 20 km od centrum Warszawy, gdzie na wystawionej ekspozycji, będą mogli Państwo obejrzeć cały asortyment manufaktury Klamex.

KLAMEX Zenon Oliszewski

ul. Wawerska 9
05-410 Józefów, Polska.

Tel. 511166259 osobisty doradca

Tel./fax: + 48 22 7893490

 

W celu zobaczenie wyrobów na żywo zapraszamy od  poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00.

Uwaga: przed przyjzdem prosimy o wczesniejszy kontakt telefoniczny ponieważ nie zawsze jesteśmy na miejscu.

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY
Oświadczam, że zapoznałem/-am się
z regulaminem Wykonawcy

Regulamin Klamex.pl

 

§ 1

Słownik pojęć

1. Wykonawca – Zenon Oliszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "KLAMEX" ZENON OLISZEWSKI, ul. Wawerska 9, 05-410 Józefów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5320009844, REGON: 011092255.

2. Serwis, klamex.pl – serwis internetowy należący do Wykonawcy, dostępny pod domeną www.klamex.pl, za pośrednictwem którego Wykonawca umożliwia składanie Zapytań ofertowych.

3. Klient – każdy podmiot składający Zapytanie ofertowe (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta), a następnie Zamówienie.

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Wykonawcą czynności prawnej (umowy za pośrednictwem Serwisu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5. Regulamin – niniejszy regulamin.

6. Zapytanie ofertowe – zaproszenie do złożenia oferty przez Wykonawcę, określające co najmniej dane wskazane w zakładce „Informacje” na stronie Serwisu.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta o zawarciu umowy o Dzieło.

8. Dzieło – ręcznie wyprodukowane przez Wykonawcę wyroby – które mogą być przedmiotem Zapytania ofertowego złożonego przez Klienta, a następnie Zamówienia.

9. Newsletter – elektroniczna forma informacji rozsyłanej za pomocą poczty elektronicznej do Klientów oraz innych użytkowników Serwisu.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, składania Zapytań ofertowych, ofert, oraz zasady zawarcia i wykonania umowy o Dzieło.

2. Do korzystania z Serwisu oraz składania Zapytań ofertowych i Zamówień niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.

4. Dzieła będące przedmiotem Zamówienia są wolne od wad.

5. Oferta Wykonawcy obowiązuje na terenie Polski. Wykonawca dopuszcza też możliwość wykonania dzieła i wysłania go za granicę – po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu z Klientem.

6. Zakazuje się osobom korzystającym z Serwisu (w tym Klientom) zamieszczania treści bezprawnych oraz naruszających prawa autorskie osób trzecich. Zabronione jest przesyłanie przez Klientów projektów Dzieł zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem oraz naruszających prawa autorskie osób trzecich (bez zgody autorów projektów zamawianych Dzieł).

7. W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Dzieło w oparciu o przesłany przez Klienta projekt, odpowiedzialność za przesłany projekt ponosi Klient.

8. Wykonawca może porozumiewać się z Klientem, a Klient z Wykonawcą poprzez e-mail (biuro@klamex.pl), telefonicznie pod numerami 22 789 34 90 i 511 166 259 (poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00), faksem pod numerem 22 789 34 90 oraz pisemnie listem na adres Wykonawcy.

9. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Wykonawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.

 

§ 3

Składanie Zapytań ofertowych i oferty do zawarcia umowy o Dzieło

1. Składanie i przyjmowanie Zapytań ofertowych oraz ofert zawarcia umowy o Dzieło jest dokonywane w oparciu o niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. Wykonawca umożliwia Klientom składanie Zapytania ofertowego na wykonanie Dzieła w następujący sposób:

1)      za pośrednictwem formularza zamówieniowego (w zakładce „Kontakt”),

2)      osobiście w siedzibie Wykonawcy.

3. Po złożeniu Zapytania ofertowego na Dzieło za pośrednictwem formularza zamówieniowego, Klient otrzymuje od Wykonawcy niezwłocznie (w ciągu 5 dni roboczych) e-mail zawierający wycenę Dzieła, w oparciu o dane i treści podane przez Klienta w Zapytaniu ofertowym, wraz z Regulaminem, a ponadto wszystkie istotne warunki umowy o Dzieło, w tym termin ukończenia Dzieła – stanowiący ofertę zawarcia umowy na wybrane przez Klienta Dzieło.

4. Zawarcie umowy o Dzieło następuje z chwilą otrzymania przez Wykonawcę informacji o przyjęciu przez Klienta oferty Wykonawcy, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, tj. z chwilą otrzymania Zamówienia – pod warunkiem wpłacenia przez Klienta zadatku, o którym mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu.

5. Niezwłocznie (w ciągu 2 dni roboczych) od chwili zawarcia umowy o Dzieło, Klient wpłaca na rzecz Wykonawcy zadatek w wysokości określonej przez Wykonawcę w ofercie, nie większej niż 50% wartości Dzieła, na podstawie otrzymanej faktury pro forma lub innego dokumentu księgowego. Wraz z momentem przyjęcia w gotówce bądź zaksięgowania zadatku na rachunku bankowym, Wykonawca przystępuje do wykonania Dzieła.

6. Anulowanie lub modyfikacja oferty przez Klienta jest możliwa do czasu jej przyjęcia. W tym celu należy skontaktować się z Wykonawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie).

7. Po wykonaniu Dzieła Wykonawca niezwłocznie informuje Klienta o tym fakcie drogą mailową.

8. Klient powinien zapłacić za Dzieło wraz z kosztami dostawy w terminie 2 dni od otrzymania e-maila, o którym mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu.

9. Informacja o kosztach dostawy jest uwidaczniana w e-mailu, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu. Koszt dostawy jest naliczany indywidualnie i zostaje podany w fakturze pro forma, o której mowa w § 3 ust. 5. Koszty dostawy doliczane są do ceny Dzieła i ponoszone są przez Klienta.

10. Cennik dostawy na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL znajduje się w zakładce „Informacje” W przypadku wysyłek zagranicznych koszty dostawy Wykonawca ustala indywidualnie z Klientem i są one ponoszone przez Klienta.

11. Dane, jakie Wykonawca zaleca podać w Zapytaniu ofertowym, określone zostały w zakładce „Informacje”.

12. Wykonawca umożliwia również sprzedaż Dzieł według wzorów, zamieszczonych w zakładce „Oferta”. Cennik tych Dzieł znajduje się w zakładce „Cennik”. Składanie i przyjmowanie zapytań ofertowych na te Dzieła przebiega zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, a także innymi postanowieniami Regulaminu. Ich produkcja jest ręczna i rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy o Dzieło, tj. po otrzymaniu przez Wykonawcę informacji o przyjęciu przez Klienta oferty Wykonawcy.

 

§ 4

Realizacja i wykonywanie Dzieła

 

1. Warunkiem realizacji i wykonania Dzieła jest podanie w Serwisie przy wypełnianiu formularza zamówieniowego (Zapytania ofertowego) pełnych informacji określonych w zakładce „Informacje” oraz prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie złożenia Zapytania ofertowego).

2. Wykonawca dopuszcza możliwość wykonania Dzieła  według indywidualnego projektu Klienta. W takim przypadku do dokonania kalkulacji Wykonawca zaleca podanie oryginalnego wzoru, opisu lub projektu Dzieła.

3. Średni termin realizacji i wykonania Dzieła wraz z dostawą (licząc od dnia przystąpienia do wykonywania Dzieła) jest określony w ofercie i zazwyczaj wynosi do 30 dni roboczych.

4. Ze względu na ręczną produkcję Dzieła podany czas realizacji jest czasem szacunkowym zależnym od Dzieła oraz ilości ofert. W przypadku dużej ilości ofert czas ten może ulec wydłużeniu, jednakże Wykonawca w każdym przypadku realizuje Dzieło maksymalnie w terminie do 90 dni roboczych  od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

5. Wykonawca realizuje dostawę Dzieła w następujący sposób:

1)      za pośrednictwem firmy kurierskiej,

2)      poprzez odbiór osobisty przez Klienta w siedzibie Wykonawcy.

6. Dowodem wykonania Dzieła jest paragon lub faktura VAT, które Klient otrzymuje wraz z Dziełem lub ewentualnie w oddzielnej przesyłce.

7. Miejscem spełnienia świadczenia przez Wykonawcę jest wskazane przez Klienta w procedurze składania Zapytania ofertowego miejsce odbioru Dzieła (adres dostawy).

8. Klient odbierając dostarczoną przesyłkę obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Wykonawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Wykonawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Wykonawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

9. Jeżeli Klient dopuszcza się zwłoki z odebraniem zamówionego Dzieła, nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty ceny na rzecz Wykonawcy. Wykonawca może też oddać Dzieło na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta lub sprzedać Dzieło na rachunek Klienta na zasadach określonych w art. 551 Kodeksu cywilnego. Ponadto Wykonawca może odstąpić od umowy i zatrzymać otrzymany zadatek.

 

§ 5
Rękojmia – dotyczy Klientów będących Konsumentami

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta za wady fizyczne lub prawne zamówionego Dzieła (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

2. Konsumentowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zamówionego Dzieła.

3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się z Wykonawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

4. Składając reklamację Wykonawca zaleca podanie danych kontaktowych Konsumenta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Wykonawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii oraz zdjęć reklamowanego Dzieła.

5. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Wykonawca niezwłocznie skontaktuje się z Konsumentem w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Wykonawcy.

7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

8. W procedurze reklamacji Wykonawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

9. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

10. Dzieła nie posiadają gwarancji w rozumieniu Kodeksu cywilnego – procedura reklamacyjna opiera się na rękojmi za wady.

11. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Wykonawcy oraz za pomocą poczty e-mail na adres: biuro@klamex.pl.

 

§ 6
Rękojmia – dotyczy Klientów niebędących Konsumentami

1. Klientowi niebędącemu Konsumentem z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zamówionego Dzieła, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.

2. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Wykonawcy oraz za pomocą poczty e-mail na adres: biuro@klamex.pl.

3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się z Wykonawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

4. Warunkiem przyjęcia do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta niebędącego Konsumentem jest przedstawienie:

1)      oryginału faktury, oryginału paragonu lub innego oryginału dowodu potwierdzającego wykonanie Dzieła przez Wykonawcę,

2)      oświadczenia Klienta niebędącego Konsumentem, wskazującego zakres wad reklamowanego Dzieła.

5. W przypadku stwierdzenia wad Dzieła i złożenia reklamacji, Klient niebędący Konsumentem powinien wstrzymać się z jego montażem. Jeżeli Klient niebędący Konsumentem zamontował Dzieło z wcześniej stwierdzonymi wadami, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z demontażem Dzieła oraz koszty naprawy miejsc, w których nastąpiła ingerencja związana z montażem.

6. Reklamacja może być uzasadniona dopiero pod dostarczeniu wadliwego Dzieła do siedziby Wykonawcy i dokonania jego oględzin. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem reklamowanego Dzieła.

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwe Dzieło zostanie wymienione na nowe, wolne od wad, w ustalonym terminie. Termin ten zostanie podany przez Wykonawcę w uzasadnieniu reklamacji. W przypadku kiedy wady nie da się usunąć, reklamacja złożona przez Klienta niebędącego Konsumentem, na podstawie niniejszego Regulaminu, zostanie rozpatrzona w inny sposób uzgodniony wspólnie przez Wykonawcę i Klienta niebędącego Konsumentem.

8. Z uwagi na ręczną produkcję i specyfikę materiału, z którego wykonane są Dzieła, za wady Wykonawca nie uznaje:

1)      różnic kolorystycznych Dzieł wynikających z właściwości użytych surowców oraz naturalnego procesu patynowania mosiądzu,

2)      różnic kolorystycznych wynikających z zamówienia tego samego Dzieła wyprodukowanego w różnym odstępie czasu,

3)      różnic w fakturze wierzchniej warstwy Dzieła nie wpływających na parametry techniczne Dzieła,

4)      różnic w wymiarach Dzieła nie wpływających na parametry techniczne Dzieła,

5)      wad powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami Dzieła, niewłaściwego składowania lub transportu Dzieła, niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zamówionego Dzieła, klęsk żywiołowych lub innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.

9. Dzieła nie posiadają gwarancji w rozumieniu Kodeksu cywilnego – procedura reklamacyjna opiera się na rękojmi za wady.

 

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2. Ze względu na fakt, że Dzieła są świadczeniem o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego Zapytaniu ofertowym (a następnie w zaakceptowanej ofercie) oraz ściśle związane z jego osobą (spersonalizowane), Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) i żądanie zwrotu pieniędzy. Dotyczy to również sprzedaży Dzieł według wzorów zamieszczonych w zakładce „Oferta”, z uwagi na konieczność sprecyzowania przez Konsumenta następujących parametrów – koloru Dzieła, wielkości rozstawu i otworu, co sprawia, że przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta.

3.  Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 8

Ochrona danych osobowych i prywatności 

1. Klient wypełniając formularz zamówieniowy w Serwisie oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Wypełniając formularz zamówieniowy w Serwisie, a następnie przyjmując ofertę Wykonawcy, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi wykonania Dzieła przez Wykonawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Wykonawcy mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uczestniczącym w procesie wykonania Dzieła.

4. Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Wykonawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 8 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie Dzieła.

6. Zapisując się do Newslettera w Serwisie, Klient (lub inny użytkownik Serwisu) wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Klienta (lub innego użytkownika Serwisu)  do informowania go o ofercie Wykonawcy, tj. o nowościach i promocjach.

7. Adresy mailowe Klientów (lub innych użytkowników Serwisu), którzy zarejestrowali się w Newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Wykonawcy. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.

8. W każdej chwili Klient (lub inny użytkownik Serwisu) ma prawo zrezygnować z Newslettera.

9. Na stronie Serwisu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z Serwisu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook). Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.

 

§ 9

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie www.klamex.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 24.05.2015 r.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez:

1)      udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 9 ust. 3 Regulaminu,

2)      przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,

3)      dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.