Producent wyrobów z mosiądzu : klamek, karniszy, kołatek, pochwytów, akcesorii meblowych
home
>

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do odwiedzenia siedziby firmy, zlokalizowanej 20 km od centrum Warszawy, gdzie na wystawionej ekspozycji, będą mogli Państwo obejrzeć cały asortyment manufaktury Klamex.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

KLAMEX Zenon Oliszewski

ul. Wawerska 9
05-410 Józefów, Polska.

Tel. 511166259 osobisty doradca

Tel./fax: + 48 22 7893490

 

 

W celu złożenia poprawnego zamówienia, proponujemy skorzystać z zakładki „Informacje” i wpisanie odpowiednich danych w poniższy formularz zamówieniowy.

FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY
Oświadczam, że zapoznałem/-am się
z regulaminem Wykonawcy

Regulamin Klamex.pl

 

§ 1

Słownik pojęć

1. Wykonawca – Zenon Oliszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "KLAMEX" ZENON OLISZEWSKI, ul. Wawerska 9, 05-410 Józefów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5320009844, REGON: 011092255.

2. Serwis, klamex.pl – serwis internetowy należący do Wykonawcy, dostępny pod domeną www.klamex.pl, za pośrednictwem którego Wykonawca umożliwia składanie Zapytań ofertowych.

3. Klient – każdy podmiot składający Zapytanie ofertowe (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta), a następnie Zamówienie.

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Wykonawcą czynności prawnej (umowy za pośrednictwem Serwisu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5. Regulamin – niniejszy regulamin.

6. Zapytanie ofertowe – zaproszenie do złożenia oferty przez Wykonawcę, określające co najmniej dane wskazane w zakładce „Informacje” na stronie Serwisu.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta o zawarciu umowy o Dzieło.

8. Dzieło – ręcznie wyprodukowane przez Wykonawcę wyroby – które mogą być przedmiotem Zapytania ofertowego złożonego przez Klienta, a następnie Zamówienia.

9. Newsletter – elektroniczna forma informacji rozsyłanej za pomocą poczty elektronicznej do Klientów oraz innych użytkowników Serwisu.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, składania Zapytań ofertowych, ofert, oraz zasady zawarcia i wykonania umowy o Dzieło.

2. Do korzystania z Serwisu oraz składania Zapytań ofertowych i Zamówień niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.

4. Dzieła będące przedmiotem Zamówienia są wolne od wad.

5. Oferta Wykonawcy obowiązuje na terenie Polski. Wykonawca dopuszcza też możliwość wykonania dzieła i wysłania go za granicę – po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu z Klientem.

6. Zakazuje się osobom korzystającym z Serwisu (w tym Klientom) zamieszczania treści bezprawnych oraz naruszających prawa autorskie osób trzecich. Zabronione jest przesyłanie przez Klientów projektów Dzieł zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem oraz naruszających prawa autorskie osób trzecich (bez zgody autorów projektów zamawianych Dzieł).

7. W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Dzieło w oparciu o przesłany przez Klienta projekt, odpowiedzialność za przesłany projekt ponosi Klient.

8. Wykonawca może porozumiewać się z Klientem, a Klient z Wykonawcą poprzez e-mail (biuro@klamex.pl), telefonicznie pod numerami 22 789 34 90 i 511 166 259 (poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00), faksem pod numerem 22 789 34 90 oraz pisemnie listem na adres Wykonawcy.

9. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Wykonawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.

 

§ 3

Składanie Zapytań ofertowych i oferty do zawarcia umowy o Dzieło

1. Składanie i przyjmowanie Zapytań ofertowych oraz ofert zawarcia umowy o Dzieło jest dokonywane w oparciu o niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. Wykonawca umożliwia Klientom składanie Zapytania ofertowego na wykonanie Dzieła w następujący sposób:

1)      za pośrednictwem formularza zamówieniowego (w zakładce „Kontakt”),

2)      osobiście w siedzibie Wykonawcy.

3. Po złożeniu Zapytania ofertowego na Dzieło za pośrednictwem formularza zamówieniowego, Klient otrzymuje od Wykonawcy niezwłocznie (w ciągu 5 dni roboczych) e-mail zawierający wycenę Dzieła, w oparciu o dane i treści podane przez Klienta w Zapytaniu ofertowym, wraz z Regulaminem, a ponadto wszystkie istotne warunki umowy o Dzieło, w tym termin ukończenia Dzieła – stanowiący ofertę zawarcia umowy na wybrane przez Klienta Dzieło.

4. Zawarcie umowy o Dzieło następuje z chwilą otrzymania przez Wykonawcę informacji o przyjęciu przez Klienta oferty Wykonawcy, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, tj. z chwilą otrzymania Zamówienia – pod warunkiem wpłacenia przez Klienta zadatku, o którym mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu.

5. Niezwłocznie (w ciągu 2 dni roboczych) od chwili zawarcia umowy o Dzieło, Klient wpłaca na rzecz Wykonawcy zadatek w wysokości określonej przez Wykonawcę w ofercie, nie większej niż 50% wartości Dzieła, na podstawie otrzymanej faktury pro forma lub innego dokumentu księgowego. Wraz z momentem przyjęcia w gotówce bądź zaksięgowania zadatku na rachunku bankowym, Wykonawca przystępuje do wykonania Dzieła.

6. Anulowanie lub modyfikacja oferty przez Klienta jest możliwa do czasu jej przyjęcia. W tym celu należy skontaktować się z Wykonawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie).

7. Po wykonaniu Dzieła Wykonawca niezwłocznie informuje Klienta o tym fakcie drogą mailową.

8. Klient powinien zapłacić za Dzieło wraz z kosztami dostawy w terminie 2 dni od otrzymania e-maila, o którym mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu.

9. Informacja o kosztach dostawy jest uwidaczniana w e-mailu, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu. Koszt dostawy jest naliczany indywidualnie i zostaje podany w fakturze pro forma, o której mowa w § 3 ust. 5. Koszty dostawy doliczane są do ceny Dzieła i ponoszone są przez Klienta.

10. Cennik dostawy na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL znajduje się w zakładce „Informacje” W przypadku wysyłek zagranicznych koszty dostawy Wykonawca ustala indywidualnie z Klientem i są one ponoszone przez Klienta.

11. Dane, jakie Wykonawca zaleca podać w Zapytaniu ofertowym, określone zostały w zakładce „Informacje”.

12. Wykonawca umożliwia również sprzedaż Dzieł według wzorów, zamieszczonych w zakładce „Oferta”. Cennik tych Dzieł znajduje się w zakładce „Cennik”. Składanie i przyjmowanie zapytań ofertowych na te Dzieła przebiega zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, a także innymi postanowieniami Regulaminu. Ich produkcja jest ręczna i rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy o Dzieło, tj. po otrzymaniu przez Wykonawcę informacji o przyjęciu przez Klienta oferty Wykonawcy.

 

§ 4

Realizacja i wykonywanie Dzieła

 

1. Warunkiem realizacji i wykonania Dzieła jest podanie w Serwisie przy wypełnianiu formularza zamówieniowego (Zapytania ofertowego) pełnych informacji określonych w zakładce „Informacje” oraz prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie złożenia Zapytania ofertowego).

2. Wykonawca dopuszcza możliwość wykonania Dzieła  według indywidualnego projektu Klienta. W takim przypadku do dokonania kalkulacji Wykonawca zaleca podanie oryginalnego wzoru, opisu lub projektu Dzieła.

3. Średni termin realizacji i wykonania Dzieła wraz z dostawą (licząc od dnia przystąpienia do wykonywania Dzieła) jest określony w ofercie i zazwyczaj wynosi do 30 dni roboczych.

4. Ze względu na ręczną produkcję Dzieła podany czas realizacji jest czasem szacunkowym zależnym od Dzieła oraz ilości ofert. W przypadku dużej ilości ofert czas ten może ulec wydłużeniu, jednakże Wykonawca w każdym przypadku realizuje Dzieło maksymalnie w terminie do 90 dni roboczych  od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

5. Wykonawca realizuje dostawę Dzieła w następujący sposób:

1)      za pośrednictwem firmy kurierskiej,

2)      poprzez odbiór osobisty przez Klienta w siedzibie Wykonawcy.

6. Dowodem wykonania Dzieła jest paragon lub faktura VAT, które Klient otrzymuje wraz z Dziełem lub ewentualnie w oddzielnej przesyłce.

7. Miejscem spełnienia świadczenia przez Wykonawcę jest wskazane przez Klienta w procedurze składania Zapytania ofertowego miejsce odbioru Dzieła (adres dostawy).

8. Klient odbierając dostarczoną przesyłkę obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Wykonawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Wykonawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Wykonawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

9. Jeżeli Klient dopuszcza się zwłoki z odebraniem zamówionego Dzieła, nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty ceny na rzecz Wykonawcy. Wykonawca może też oddać Dzieło na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta lub sprzedać Dzieło na rachunek Klienta na zasadach określonych w art. 551 Kodeksu cywilnego. Ponadto Wykonawca może odstąpić od umowy i zatrzymać otrzymany zadatek.

 

§ 5
Rękojmia – dotyczy Klientów będących Konsumentami

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta za wady fizyczne lub prawne zamówionego Dzieła (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

2. Konsumentowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zamówionego Dzieła.

3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się z Wykonawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

4. Składając reklamację Wykonawca zaleca podanie danych kontaktowych Konsumenta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Wykonawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii oraz zdjęć reklamowanego Dzieła.

5. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Wykonawca niezwłocznie skontaktuje się z Konsumentem w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Wykonawcy.

7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

8. W procedurze reklamacji Wykonawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

9. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

10. Dzieła nie posiadają gwarancji w rozumieniu Kodeksu cywilnego – procedura reklamacyjna opiera się na rękojmi za wady.

11. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Wykonawcy oraz za pomocą poczty e-mail na adres: biuro@klamex.pl.

 

§ 6
Rękojmia – dotyczy Klientów niebędących Konsumentami

1. Klientowi niebędącemu Konsumentem z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zamówionego Dzieła, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.

2. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Wykonawcy oraz za pomocą poczty e-mail na adres: biuro@klamex.pl.

3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się z Wykonawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

4. Warunkiem przyjęcia do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta niebędącego Konsumentem jest przedstawienie:

1)      oryginału faktury, oryginału paragonu lub innego oryginału dowodu potwierdzającego wykonanie Dzieła przez Wykonawcę,

2)      oświadczenia Klienta niebędącego Konsumentem, wskazującego zakres wad reklamowanego Dzieła.

5. W przypadku stwierdzenia wad Dzieła i złożenia reklamacji, Klient niebędący Konsumentem powinien wstrzymać się z jego montażem. Jeżeli Klient niebędący Konsumentem zamontował Dzieło z wcześniej stwierdzonymi wadami, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z demontażem Dzieła oraz koszty naprawy miejsc, w których nastąpiła ingerencja związana z montażem.

6. Reklamacja może być uzasadniona dopiero pod dostarczeniu wadliwego Dzieła do siedziby Wykonawcy i dokonania jego oględzin. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem reklamowanego Dzieła.

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwe Dzieło zostanie wymienione na nowe, wolne od wad, w ustalonym terminie. Termin ten zostanie podany przez Wykonawcę w uzasadnieniu reklamacji. W przypadku kiedy wady nie da się usunąć, reklamacja złożona przez Klienta niebędącego Konsumentem, na podstawie niniejszego Regulaminu, zostanie rozpatrzona w inny sposób uzgodniony wspólnie przez Wykonawcę i Klienta niebędącego Konsumentem.

8. Z uwagi na ręczną produkcję i specyfikę materiału, z którego wykonane są Dzieła, za wady Wykonawca nie uznaje:

1)      różnic kolorystycznych Dzieł wynikających z właściwości użytych surowców oraz naturalnego procesu patynowania mosiądzu,

2)      różnic kolorystycznych wynikających z zamówienia tego samego Dzieła wyprodukowanego w różnym odstępie czasu,

3)      różnic w fakturze wierzchniej warstwy Dzieła nie wpływających na parametry techniczne Dzieła,

4)      różnic w wymiarach Dzieła nie wpływających na parametry techniczne Dzieła,

5)      wad powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami Dzieła, niewłaściwego składowania lub transportu Dzieła, niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zamówionego Dzieła, klęsk żywiołowych lub innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.

9. Dzieła nie posiadają gwarancji w rozumieniu Kodeksu cywilnego – procedura reklamacyjna opiera się na rękojmi za wady.

 

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2. Ze względu na fakt, że Dzieła są świadczeniem o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego Zapytaniu ofertowym (a następnie w zaakceptowanej ofercie) oraz ściśle związane z jego osobą (spersonalizowane), Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) i żądanie zwrotu pieniędzy. Dotyczy to również sprzedaży Dzieł według wzorów zamieszczonych w zakładce „Oferta”, z uwagi na konieczność sprecyzowania przez Konsumenta następujących parametrów – koloru Dzieła, wielkości rozstawu i otworu, co sprawia, że przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta.

3.  Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 8

Ochrona danych osobowych i prywatności 

1. Klient wypełniając formularz zamówieniowy w Serwisie oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Wypełniając formularz zamówieniowy w Serwisie, a następnie przyjmując ofertę Wykonawcy, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi wykonania Dzieła przez Wykonawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Wykonawcy mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uczestniczącym w procesie wykonania Dzieła.

4. Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Wykonawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 8 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie Dzieła.

6. Zapisując się do Newslettera w Serwisie, Klient (lub inny użytkownik Serwisu) wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Klienta (lub innego użytkownika Serwisu)  do informowania go o ofercie Wykonawcy, tj. o nowościach i promocjach.

7. Adresy mailowe Klientów (lub innych użytkowników Serwisu), którzy zarejestrowali się w Newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Wykonawcy. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.

8. W każdej chwili Klient (lub inny użytkownik Serwisu) ma prawo zrezygnować z Newslettera.

9. Na stronie Serwisu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z Serwisu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook). Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.

 

§ 9

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie www.klamex.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 24.05.2015 r.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez:

1)      udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 9 ust. 3 Regulaminu,

2)      przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,

3)      dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.